Bouwopleiders

Privacyverklaring

Bouwopleiders, Bouwloopbaan en Bouwverwijzers zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Zilverstraat 69
2718 RP ZOETERMEER
Telefoon: 079-325 21 49
Website: https://www.bouwopleiders.nl; https://www.bouwloopbaan.nl; https://www.bouwverwijzers.nl
E-mail: info@bouwopleiders.nl; info@bouwloopbaan.nl; info@bouwverwijzers.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bouwopleiders, Bouwloopbaan en Bouwverwijzers verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. Voor Bouwopleiders en Bouwverwijzers beperkt zich dat tot a, b en c. Voor Bouwloopbaan is a tot en met l van toepassing.

 1. Voor- en achternaam
 2. E-mailadres
 3. Telefoonnummer
 4. Bedrijfsnaam
 5. Geslacht
 6. Geboortedatum/leeftijd
 7. Geboorteplaats
 8. Adresgegevens
 9. Functie
 10. Reden voor deelname
 11. Opleidingen, testresultaten, certificaten & diplomaвЂôs
 12. Loopbaangeschiedenis & werkervaring

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geГЇdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Het gaat hier onder andere om bijvoorbeeld namen en contactgegevens van (vertegenwoordigers) van klanten en partners en directe gebruikers van de websites.
Aan het verwerken van persoonsgegevens zijn bijzondere wettelijke voorschriften verbonden. Wanneer Bouwopleiders, Bouwloopbaan en Bouwverwijzers persoonsgegevens van gebruikers of klanten verwerken, houden wij ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bouwopleiders, Bouwloopbaan en Bouwverwijzers verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Om onze diensten uit te voeren
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

De grondslagen waarop Bouwopleiders, Bouwloopbaan en Bouwverwijzers persoonsgegevens verwerken zijn:

 • Toestemming van de betrokkene: de betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • Overeenkomst: de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.
 • Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
 • Gerechtvaardigd belang: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bouwopleiders, Bouwloopbaan en Bouwverwijzers nemen geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bouwloopbaanadviseur van Bouwloopbaan) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bouwopleiders, Bouwloopbaan en Bouwverwijzers bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bouwopleiders, Bouwloopbaan en Bouwverwijzers verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bouwopleiders, Bouwloopbaan en Bouwverwijzers blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bouwopleiders, Bouwloopbaan en Bouwverwijzers gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bouwopleiders, Bouwloopbaan en Bouwverwijzers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar respectievelijk info@bouwopleiders.nl, info@bouwloopbaan.nl, info@bouwverwijzers.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bouwopleiders, Bouwloopbaan en Bouwverwijzers? Laat het ons dan weten. Als wij er samen niet uitkomen dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bouwopleiders, Bouwloopbaan en Bouwverwijzers nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via respectievelijk info@bouwopleiders.nl, info@bouwloopbaan.nl, info@bouwverwijzers.nl.

Versie: juni 2018

Bouwopleiders, een initiatief van:

 • Ondersteund door: